Tarım ve Köy işlerinin Görevleri Nelerdir?


Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Kalkınma plan ve programları doğrultusundaTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? kırsal bölgelerin kalkındı-
rılmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tarımTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tarım
kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
yapmak ve yaptırmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretimTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tü-
ketim ve girdi ihtiyaçları ile toprakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? suTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?bitkiTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan varlığı ve benzeri ta-
bii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırmaTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? incelemeTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? planTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
program ve projeler yapmak ve yaptırmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
c) Kullandıkları tarımsal kredi ve diğer girdilerinTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? teminTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tedarik ve dağı-
tımı ile ilgili hizmetlerde ve çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
tarım ürünlerini destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tabii
afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde
yardım yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
d) Gıda ve diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin kalite ve standartlara
uygun olarak üretimiTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? işlenmesiTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? korunmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? pazarlanması ve değerlendirilmesini
temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
işletmek ve bu konularda çiftçinin teşkilatlanmasında yardımcı olmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
e) Kırsal yerleşme birimlerinin yolTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? suTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?kanalizasyonTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? elektrikTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? iskan ihti-
yaçlarını karşılamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunların ekonomik ve sosyal tesislereTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? sağlıklı ve modern
fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
arazi toplulaştırılması yapmak ve bunlarla ilgili araştırmaTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? envanterTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? planTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
proje yapmak ve yapılmasını sağlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşıla-
mak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? ihracat imkanlarını geliştirmek
üzere bitkisel üretim ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı tedbirleri almak ve
üretimi çeşitlendirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
g) Tarım ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunların gerektir-
diği ıslahTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? denemeTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? üretmeTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? ürün işlemeTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? istasyonTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? müesseseTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? laboratuvar ve
benzeri tesisleri kurmak ve işletmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel
sektöre yardımcı olmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? mevzuat çerçevesinde gerekli izni vermekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ül-
ke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıylaTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-
ramları ile projelerini hazırlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? örnek çiftçi yetiştirmek üzere
eğitim program ve projeleri uygulamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomi-
siTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler
almakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulamalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi
için her türlü eğitim merkezi gibi tesisleri kurmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? kurslar açmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bu alanlarda
teknisyen yetiştirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla
işbirliğinde bulunmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
i) TaşınırTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağ-
lamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya
tahsis edilecek araziyi tesbit etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunların kullanılmasına izin vermek için
ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? devletin hüküm ve tasarrufu altında
veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklıkTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? zeytinlikTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? harnuplukTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? fundalıkTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
makilikTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çayır ve meraların altyapı tesislerini korumak ve verimlilik ilkesi
ile ıslahTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? imar ve ihya etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
j) Gıda konularında araştırmalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? pilot tesisler kurmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? gıda kont-
roluna yardımcı olmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin
hazırlanması ve uygulanmasını gerçekleştirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? gıda ve yem sanayileri ürünleri-
nin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? 1734 sayılı Yem Kanunu ile ve-
rilen işleri yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
k) Bitkilerde ve ürünlerinde meydana gelen hastalıklarTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? haşereler ve yabancı
otlarla mücadele etmek veya ettirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bu konularda araştırmalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? zirai
mücadele ve zirai karantina planlarınıTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? yıllık uygulama programlarını ve proje-
lerini yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler
almakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden
kontrol etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? iç ve dış karantina ilkeleriniTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? sınırlayıcı ve yasaklayıcı ted-
birleri belirlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? duyurmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulamaları kontrol etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? zararlılar
hakkında çiftçileri eğitmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? onları tehlikelere karşı uyarmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çiftçi imkanları
ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı Devlet mücadelelerini
programlayıp uygulamak 6968 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve
denetlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
l) Zirai mücadele ilaçlarınınTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? alet ve makinalarının ithalTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? imalTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? satış ve
kullanılma esaslarını tesbit etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulatmak ve bu ilaçların insanTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan ve
çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri
yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalık-
lar ile ilgili teşhisTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? teda-
vilerini yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? gerekli tesisleri kurmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? kurulmalarına izin vermekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? iç ve dış
karantina şartlarını belirlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? duyurmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulatmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan hareketlerini ta-
kip etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan parkTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? pazarTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yü-
rütmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tahaffuzhaneler açmak ve gerektiğinde diğer metodlarla sınırlayıcı ve
yasaklayıcı tedbirleri almakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? denetlemelerde bulunmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? mezbaha-
larla hayvan kesimi ve işletme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
serbest veteriner hekimlerinTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol et-
mekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşıTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? serumTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? biyolojik ve kimyasal mad-
deler ile veteriner ilaçlarınıTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı
maddelerini üretmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? üretimine izin vermekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? norm ve özellikleriniTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? imalTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? ihzarTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
ithalTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? satışTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? imalatına ve satışına
izin vermekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? kontrol etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? kısmen veya tamamen yasaklamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bu hizmetleri yeri-
ne getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvarTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? imalat yerleri ve
istasyonları kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol et-
mekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çiftçilere hayvan hasta-
lıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? veteriner sağlık tek-
nisyeni ve laborant yetiştirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
r) Hayvanların verimlerini ve üretimini artırmak amacı ile ıslahTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? tabiiTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
sun’i tohumlama ve embriyo transferi tekniklerini uygulamak ve geliştirme prog-
ramlarını hazırlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? uygulatmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? çiftçilerin modern hayvancılık
işletmeleri kurmalarını özendirmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? bunlara gerekli desteği sağlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? finans-
manı ile ilgili olduğu projeleri denetlemekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan yetiştiriciliği ve yöneti-
mi konularında araştırmaTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? eğitim ve yayım hizmetleri yapmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir? hayvan soy kütüğü
sistemini organize etmekTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
s) Su ürünleri Kanunu ile verilen görevlerden Bakanlıkla ilgili olanları
yapmak ve yaptırmakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
t) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamakTarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri Nelerdir?
denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Reklamlar

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.